خونه مامان بزرگ - شيطونك خاله = برديا

Teddy Bear

شيطونك خاله = برديا


خونه مامان بزرگ

دیشب بابا سهیل شیفت بود و بردیا لپ لپی خونه مامان بزرگ موند وقتی خاله شیرین و خاله شبنم از کلاس برگشتند بردیا رو که ۴ ساعت تمام خواب بود با ماچ و بوسه بیدارش کردند .

آقای بردیا خان ساعت ۱۲ شب سر حال و هوس بازی داشتند ولی مامان شراره اصلا حوصله بازی کردن رو نداشت چون هم خسته بود و هم خوابش میومد آخه باید ساعت ۶ صبح بیدار میشد و میرفت سر کار  اماااااااااا خاله شبنم هم مثل بردیا سر حال بود و دوست داشت بازی کنه اما مامان شراره هی دعواش میکرد که مگه تو نمیخوای فردا بری سرکار بورو بخواب این بچه هم بخوابه ولی خاله پررو تر از این حرفا بود از رو نرفت و بردیا رو برداشت برد تو اتاق که با هم بازی کنن اما بازم خاله شادی نداشت بردیا رو برداشت و برد که بخوابونتش و خاله هم با ناراحتی خوابید.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/٩/۱٥ - shabnam merikhi