برديا و سفر شمال - شيطونك خاله = برديا

Teddy Bear

شيطونك خاله = برديا


برديا و سفر شمال

برديا جون

  • نام: شيطونك كوچولو
  • زمان: ۲۲ تا ۲۴ مرداد ۱۳۸۶
  • مكان: شمال ايران

شيطونك و دريا

برديا كوچولو در كنار درياي شمال

آلبوم تصويري

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٦/۳ - shabnam merikhi