شيطونك خاله = برديا

Teddy Bear

شيطونك خاله = برديا


 

استدلال منطقی
 
همه‌ دانشمندان مي‌ميرند و به بهشت مي‌روند. آنها تصميم مي‌گيرند كه قايم ‌باشك بازي كنند. از بخت بد اينشتين اولين كسي است كه بايد چشم بگذارد. او بايد تا 100 بشمرد و سپس شروع به گشتن كند. همه شروع به قايم شدن مي‌كنند به جز نيوتن. 
نيوتن فقط يك مربع يک متري روي زمين مي ‌كشد و داخل آن روبروي اينشتين مي ‌ايستد. اينشتين مي‌شمرد: 
1 2 3 - ............. 97 98 99- 100
او چشمانش را باز مي‌ كند و مي‌بيند كه نيوتن روبروي او ايستاده است.
اينشتين بلا فاصله مي‌گويد:   " سوك ‌سوك نيوتن ". نيوتن انكار مي‌كند و مي ‌گويد نيوتن سوك ‌سوك نشده است. او ادعا مي‌كند كه نيوتن نيست.   تمام دانشمندان بيرون مي‌آيند تا ببينند چگونه او ثابت مي‌كند كه نيوتن نيست.
نيوتن مي‌گويد:  " من در يك مربع يه مساحت يک متر مربع ايستاده‌ام... اين باعث مي‌شود كه من بشوم نيوتن بر متر مربع... چون يك نيوتن بر متر مربع معادل يك پاسكال است ، پس من پاسكال هستم ، پس"سوك ‌سوك پاسكال!!!".  


پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٥/۱۳ - shabnam merikhi