شيطونك خاله = برديا

Teddy Bear

شيطونك خاله = برديا


 

بردیا در حال پیدا کردن محل زندگیش در روی کره زمین

لپ لپی و دالی بازی

خاله قربونت بره

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٥/۱۱/٢٥ - shabnam merikhi